Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti

Projekt Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti reaguje na absenci validních etnicky senzitivních dat o socioekonomické situaci romské menšiny. Jelikož sběr etnicky senzitivních dat je spojen s řadou etických, metodologických a legislativních omezení, stejně jako s nedostatečnou legitimitou, bylo rozhodnutí o sběru těchto dat opakovaně odkládáno, což však představuje dlouhodobý problém české integrační politiky zaměřené na romskou menšinu a důvod obtížného hodnocení naplňování jejích cílů.

Aktivity projektu usilují o zmírnění a překonání výše zmíněných úskalí a nalezení konstruktivního východiska.

Projekt je podpořen grantem z Norska v rámci programu Fondů EHP a Norska 2014–2021. Jde o tzv. předem definovaný projekt, což znamená, že se jedná o projekt strategického významu s vysokou důležitostí na národní úrovni, jehož záměr byl projednán a odsouhlasen nejdůležitějšími aktéry implementační struktury Norských fondů, tj. Kanceláří finančních mechanismů a Zprostředkovatelem programu, a předán k implementaci klíčovým odborným subjektům veřejné správy.

Projekt byl navržen a je realizován brněnským pracovištěm veřejné výzkumné instituce – Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i.

Doba realizace projektu je od ledna 2020 do dubna 2024.

Součástí závazného zadání a hlavními výstupy projektu jsou:

  • realizace dvou výběrových šetření zaměřených na romskou populaci;
  • metodika sběru dat o socioekonomické situaci romské populace na národní úrovni za účelem vyhodnocování její změny v čase.

Aktuality

Slavnostní ukončení projektu
27. 03. 2024

V pondělí 29. dubna proběhne od 13:00 v prostorách Emauzského opatství slavnostní zakončení projektu Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti, kde budou představeny výsledky druhého výběrového šetření romské populace s důrazem na vyhodnocení indikátorů popisujících její situaci v oblastech vzdělání, trhu práce, bydlení apod.

Pokud jste na událost neobdrželi oficiální pozvání a máte zájem se jí zúčastnit, kontaktuje nás, prosím, na e-mail kristina.kvapilova@rilsa.cz.

více
Ukončení 2. vlny sběru dat
27. 03. 2024

V únoru 2024 byl ukončen sběr dat v rámci 2. vlny výběrového šetření romské populace. V současné době probíhá analýza dat. Výsledky šetření budou představeny na slavnostním zakončení projektu, které se bude konat v pondělí 29. dubna od 13:00 v prostorách Emauzského opatství v Praze.

více
Zveřejnění publikace Postoje obecné populace České republiky k Romům
27. 03. 2024

Byla zveřejněna publikace Laury Fónadové a Tomáše Katrňáka Postoje obecné populace České republiky k Romům, která představuje kvantitativní šetření zaměřené na vztah mezi postoji obecné populace k Romům a kontakty s nimi. Analyzujeme data získaná v roce 2021 prostřednictvím omnibusového šetření
(na základě kvótního výběru) na vzorku 1 000 respondentů obecné populace starších 18 let.

Publikace je volně dostupná ke stažení v sekci Publikace.

více

Na sběru dat se podíleli