Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti

Projekt Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti reaguje na absenci validních etnicky senzitivních dat o socioekonomické situaci romské menšiny. Jelikož sběr etnicky senzitivních dat je spojen s řadou etických, metodologických a legislativních omezení, stejně jako s nedostatečnou legitimitou, bylo rozhodnutí o sběru těchto dat opakovaně odkládáno, což však představuje dlouhodobý problém české integrační politiky zaměřené na romskou menšinu a důvod obtížného hodnocení naplňování jejích cílů.

Aktivity projektu usilují o zmírnění a překonání výše zmíněných úskalí a nalezení konstruktivního východiska.

Projekt je podpořen grantem z Norska v rámci programu Fondů EHP a Norska 2014–2021. Jde o tzv. předem definovaný projekt, což znamená, že se jedná o projekt strategického významu s vysokou důležitostí na národní úrovni, jehož záměr byl projednán a odsouhlasen nejdůležitějšími aktéry implementační struktury Norských fondů, tj. Kanceláří finančních mechanismů a Zprostředkovatelem programu, a předán k implementaci klíčovým odborným subjektům veřejné správy.

Projekt byl navržen a je realizován brněnským pracovištěm veřejné výzkumné instituce – Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i.

Doba realizace projektu je od ledna 2020 do dubna 2024.

Součástí závazného zadání a hlavními výstupy projektu jsou:

  • realizace dvou výběrových šetření zaměřených na romskou populaci;
  • metodika sběru dat o socioekonomické situaci romské populace na národní úrovni za účelem vyhodnocování její změny v čase.

Aktuality

Zveřejnění výsledků prvního výběrového šetření
22. 05. 2023

V pracovní verzi byly zveřejněny Výsledky výběrového šetření romské populace – vyhodnocení indikátorů. Výsledky jsou prezentovány formou vyhodnocených indikátorů s cílem vytvořit přehled naměřených hodnot a jejich srovnání s hodnotami platnými pro obecnou populaci.

Výsledky jsou volně dostupné ke stažení v sekci Výběrová šetření.

více
Zveřejnění publikace Právní analýza podmínek zpracování osobních údajů vypovídajících o etnickém původu
28. 02. 2023

Byla zveřejněna publikace JUDr. Veroniky Gabrišové Právní analýza podmínek zpracování osobních údajů vypovídajících o etnickém původu. Analýza navazuje na Legislativní analýzu sběru etnicky senzitivních dat z hlediska ochrany osobních údajů a prohlubuje téma ochrany osobních údajů zvláštní kategorie zaměřením se na podmínky, za kterých je lze zpracovávat v závislosti na charakteru instituce, která je chce zpracovávat.

Publikace je volně dostupná ke stažení v sekci Publikace.

více
Prezentace výsledků prvního výběrového šetření romské populace
20. 10. 2022

20. října 2022 proběhlo Slavnostní představení výsledků výběrového šetření romské populace. Slavnost se konala v prostorách Emauzského opatství v Praze.

Na událost byli pozváni zástupci Úřadu vlády ČR a jeho poradních orgánů, ministerstev, zástupci donora, akademických a výzkumných pracovišť a také externí experti a expertky, kteří se na podíleli na realizaci výběrového šetření.

Během hlavního programu byly představeny výsledky z první vlny výběrového šetření romské populace – byla prezentována vybraná zjištění s důrazem na vyhodnocení indikátorů popisujících situaci romské populace v oblastech vzdělání, trhu práce, chudoby a materiální deprivace, zdraví a diskriminace.

více

Na sběru dat se podíleli