Výběrová šetření

Mezi hlavní výstupy projektu patřila realizace dvou výběrových šetření romské populace, která přinesla data o socioekonomické situaci romské populace v České republice.

Výběrové šetření je kvantitativní metoda sociologického výzkumu, která na základě informací o vzorku zkoumané populace usuzuje na situaci v populaci jako celku.

Realizace každého jednotlivého šetření zahrnuje: (teoretickou) konstrukci vzorku, postup výběru vzorku, stanovení indikátorů a proměnných, které budou sledovány, přípravu nástroje pro sběr dat (dotazník), oslovování osob ze zkoumané populace v terénu, sběr dat a jejich analýzu.

Sběr dat v součinnosti s řešitelským týmem projektu provedl externí subjekt vybraný na základě veřejné zakázky.

Výběrové šetření bylo realizováno dvakrát, první v roce 2022 (1 549 respondentů) a druhé na přelomu let 2023/2024 (1 268 respondentů). Detailnější informace týkající se použitých metod a výsledky zpracované procedurami statistického usuzování (zobecnění na romskou populaci v ČR) jsou k dispozici ve výsledcích druhého výběrového šetření. Výsledky obou šetření jsou prezentován formou vyhodnocených indikátorů s cílem vytvořit přehled naměřených hodnot a jejich srovnání s hodnotami platnými pro obecnou populaci.

Datové soubory z obou šetření jsou dostupné na základě registrace na stránkách Českého sociálněvědního datového archivu Sociologického ústavu Akademie věd České republiky na těchto odkazech: