Výběrová šetření

Mezi hlavní výstupy projektu patří realizace dvou výběrových šetření romské populace, která přinesou data o socioekonomické situaci romské populace v České republice.

Výběrové šetření je kvantitativní metoda sociologického výzkumu, která na základě informací o vzorku zkoumané populace usuzuje na situaci v populaci jako celku.

Realizace každého jednotlivého šetření zahrnuje: (teoretickou) konstrukci vzorku, postup výběru vzorku, stanovení indikátorů a proměnných, které budou sledovány, přípravu nástroje pro sběr dat (dotazník), oslovování osob ze zkoumané populace v terénu, sběr dat a jejich analýzu.

Sběr dat v součinnosti s řešitelským týmem projektu provádí externí subjekt vybraný na základě veřejné zakázky.

V roce 2022 bylo realizováno první výběrového šetření. Výsledky jsme původně plánovali zveřejnit až poté, co provedeme druhé šetření. Abychom vyšli vstříc zájmu odborné veřejnosti, rozhodli jsme se zveřejnit hodnoty sledovaných indikátorů platných pro výběrový soubor.  Detailnější informace týkající se použitých metod a výsledky zpracované procedurami statistického usuzování (zobecnění na romskou populaci v ČR) budou k dispozici až po realizaci druhého šetření.

V současné době probíhá příprava druhé vlny výběrového šetření, v jehož rámci budeme ověřovat zvolené metodologické postupy. Výsledky budou k dispozici na začátku roku 2024.