Realizační tým projektu

Mgr. Ivana Šimíková
Hlavní autorka a řešitelka projektu, podílela se na všech aktivitách projektu.

Dlouhodobě působí ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., jako výzkumná pracovnice. Podílela se na řadě aplikovaných výzkumů v oblasti vyhodnocování integrační politiky a politiky sociálního začleňování. V pozici řešitelky vedla několik projektů věnujících se mj. evaluaci sociálních programů zacílených na romskou etnickou skupinu, popisu situace v sociálně vyloučených lokalitách nebo metodologickým úskalím zachycení nerovností na etnickém principu. Má bohaté zkušeností s terénním sběrem dat v sociálně vyloučených lokalitách či v prostředí romské etnické skupiny a také zkušenosti z prostředí zde působících sociálních služeb.

Je spoluautorkou například těchto publikací:

Mgr. Laura Fónadová, Ph.D.
V projektu se podílela na celkové konceptualizaci a navrhování výzkumného dizajnu jednotlivých šetření.

Je odbornou asistentkou na Katedře veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Hlavní oblastí jejího odborného zájmu jsou nerovnosti, především etnické nerovnosti v českém vzdělávacím systému, institucionální rovina vzdělanostních nerovností, a to zejména v souvislosti s romským etnikem.

Je spoluautorkou například těchto publikací:

Publikace
Etnická diferenciace základních škol: příklad města Brna FÓNADOVÁ, Laura – KATRŇÁK, Tomáš. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Vol. 13, No.: 3, pp. 2-8. 2019
The Czech Republic: From Ethnic Discrimination to Social Inclusion in the Educational System FÓNADOVÁ, Laura – KATRŇÁK, Tomáš – SIMONOVÁ, Natálie. In Peter A. J. Stevens, A. Gary Dworkin. The Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in Education. 2nd edition. Palgrave Macmillan. 2019
Etnická homogamie na Slovensku v letech 1992 až 2012 FÓNADOVÁ, Laura – KATRŇÁK, Tomáš. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR. 2016
Nenechali se vyloučit. Sociální vzestupy Romů v české společnosti FÓNADOVÁ, Laura. 1. ed. Brno: Masarykova univerzita. 2014
Zobrazit více
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
V projektu byl hlavním metodologem kvantitativního sběru a analýzy dat.

Je profesorem sociologie a zároveň vedoucím Katedry sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Mezi jeho odborné zájmy patří sociální stratifikace, vzdělanostní a etnické nerovnosti, metodologie kvantitativních šetření a statistická analýza hromadných dat. Byl řešitel několika výzkumných projektů, z nichž nejvýznamnější byl projekt, který založil český panel domácností v letech 2014 až 2018. Publikoval v českém Sociologickém časopise, slovenské Sociológii, a v mezinárodních časopisech International Sociology, Sociological Theory and Methods, European Sociological Review a Research in Social Stratification and Mobility.

Je autorem nebo spoluautorem těchto knih vydaných v českém jazyce:

Publikace
Na vzdělání záleží: Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti HAMPLOVÁ, Dana – KATRŇÁK, Tomáš (edithors). Brno: CDK. 2018
Návrat k sociálnímu původu: vývoj sociální stratifikace v české společnosti v letech 1989 až 2009 FUČÍK, Petr – KATRŇÁK, Tomáš. Brno: CDK. 2010
Na prahu dospělosti: Partnerství, sex a životní představy mladých v současné české společnosti FUČÍK, Petr – KATRŇÁK, Tomáš – LECHNEROVÁ, Zdeňka – PAKOSTA, Petr. Praha: Dokořán & MUNI. 2010
Spřízněni volbou? Homogamie a heterogamie manželských párů v České republice KATRŇÁK, Tomáš. Praha: Slon. 2008
Třídní analýza a sociální mobilita KATRŇÁK, Tomáš. Praha: Slon. 2005
Odsouzeni k manuální práci: vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině KATRŇÁK, Tomáš. Praha: Slon. 2004
Zobrazit více
Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D.
V projektu se podílela na celkové konceptualizaci a navrhování výzkumného dizajnu jednotlivých šetření.

Působí jako výzkumná pracovnice ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.. Svoji pozornost dlouhodobě zaměřuje na politiku pracovního trhu a otázky sociálního vyloučení a sociálního začleňování a jejich indikace. V minulosti byla řešitelkou několika výzkumných projektů v oblasti integrace přistěhovalců.

Její publikační činnost mj. zahrnuje:

Publikace
Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I a II RÁKOZCYOVÁ, Miroslava – TRBOLA, Robert. Brno: Barrister & Principal. 2011
Sociální integrace přistěhovalců v České republice RÁKOZCYOVÁ, Miroslava – TRBOLA, Robert. Praha, Slon. 2009
Mgr. Pavel Bareš, Ph.D. (bývalý člen)
V projektu působil jako výzkumný pracovník.

Působí jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v. v .i. Jeho odborným zájmem je fungování systému sociálních služeb v ČR. V této oblasti se věnuje možnostem optimalizace sociálních služeb s ohledem na koncepci moderní sociální služby a roli státu, krajských a obecních samospráv a neziskových organizací při jejich poskytování. Dále se věnuje také otázkám ochrany zranitelných skupin osob, integrace příslušníků etnických menšin a sociálního začlenění marginalizovaných osob.

Je mj. spoluautorem následujících publikací:

Publikace
Building a Career in a Host Country: Educational and Occupational Determinants of Migrant Men’s Well-Being BAREŠ, Pavel – HORÁKOVÁ, Milada et al. In: Experiences of Young Migrant Men and Their Well-Being. An Empirical Study from Seven European Countries. Final Synthesis Report, pp. 31-41, Hamburg: CJD Hamburg + Eutin and the partners. 2015
The Aspect of Culture in the Social Inclusion of Ethnic Minorities. Final Report. Czech Republic BAREŠ, Pavel – HORÁKOVÁ, Milada. Flensburg: Ethnic Center for Minority Issues / Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. 2006
Zobrazit více
Mgr. et Mgr. Matouš Jelínek, M.Phil. (bývalý člen)
V projektu byl zodpovědný zejména za metodologii kvalitativních šetření a analýz.

Je doktorským studentem na University of Amsterdam, Faculty of Social and Behavioural Sciences. Odborně se věnuje tématům spojeným s etnicitou, především pak otázkám etnické identifikace a vzájemného působení etnicity, genderu a třídy v kontextu sociálních nerovností a marginalizace v prostředí nízkoprahových sociálních služeb. To vše především v souvislosti s romskou populací. Jako sociální pracovník pracoval s romskými dětmi a mládeží. Podílel se na realizaci několika etnografických výzkumů a je spoluautorem následujících publikací:

Publikace
Constructing professional services: For-profit care and domestic work agencies in the Czech Republic JELÍNEK, Matouš – SOURALOVÁ, Adéla. Women’s Studies International Forum, Vol. 70. 2018
Péče na prodej: jak se z péče z lásky stává placenou službou JELÍNEK, Matouš – SOURALOVÁ, Adéla at el. Brno: Munipress. 2017

Další členové a členky projektu

Petr Hráský
Správce webových stránek projektu
Mgr. Aleš Kroupa
Projektový manažer
Bc. Kristina Kvapilová
Asistentka projektového managementu; publicitní aktivity
Ing. Iva Veselá
Finanční manažerka projektu